Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden
van Reflex Nederland B.V.

Artikel 1  –  Algemeen

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en leveranties van Reflex Nederland B.V. Afwijkingen van deze voorwaarden binden alleen wanneer Reflex Nederland B.V. deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Een verwijzing naar eigen voorwaarden, van welke aard ook, door afnemer, wordt door Reflex Nederland B.V. niet aanvaard.

Artikel 2  –  Aanbiedingen

Aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend. De aangeboden goederen zijn uitsluitend leverbaar in de aangegeven uitvoeringen en verpakkingseenheden. Eventuele technische wijzigingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Een overeenkomst komt eerst tot stand na
schriftelijke bevestiging van een opdracht door Reflex Nederland B.V.

Artikel 3  –  Prijzen

Alle prijzen zijn vrijblijvend en exclusief B.T.W., doch inclusief verpakkingskosten. Bij leveranties met een factuurwaarde exclusief B.T.W. van minder dan  500,= wordt echter  5,= order- en verpakkingskosten in rekening gebracht. Eventuele montage- en/of installatiewerkzaamheden komen steeds voor rekening afnemer. Reflex Nederland B.V. behoudt zich het recht voor bij importartikelen de valutaverschillen door te berekenen.

Artikel 4  –  Levertijden

De opgegeven levertijden zijn informatief en gaan in zodra Reflex Nederland B.V. de opdracht schriftelijk heeft bevestigd en zij in het bezit is van alle door afnemer te verstrekken gegevens. Opgegeven levertijden zullen door Reflex Nederland B.V. naar beste vermogen worden nagekomen. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, zal afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of
niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de afnemer niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.
Reflex Nederland B.V. is in dat geval gerechtigd van de afnemer te verlangen als had de levering plaatsgevonden.

Artikel 5  –  Levering en risico

Levering geschiedt franco huis, begane grond. De vrachtkosten komen echter voor rekening van afnemer bij orders met een factuurwaarde exclusief B.T.W. van minder dan  2.500,=. De goederen reizen voor risico van afnemer, ook in het geval van levering franco huis.

Artikel 6  –  Betaling, rente en kosten

Betaling dient netto te geschieden, zonder aftrek of compensatie, middels storting of overmaking op een door Reflex Nederland B.V. aangewezen bank- of girorekening, binnen 30 dagen netto na de factuurdatum, onder vermelding van klant- en factuurnummer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Reflex Nederland B.V. is gerechtigd bij overschrijding van de boven omschreven betalingstermijn, afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, een vertragingsrente van 1 % per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag. Alle op de invordering vallende kosten – zowel gerechtelijk als buiten-gerechtelijke – komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden ten deze gesteld op ten minste 15 % van het in te vorderen bedrag met een minimum van  25,=.

Artikel 7  –  Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de algehele voldoening van de door afnemer aan Reflex Nederland B.V. verschuldigde betalingen, behoudt Reflex Nederland B.V. het eigendom van alle door haar geleverde goederen, zulks tot zekerheid van betaling van al het haar toekomende. Afnemer zal de hem geleverde goederen, zolang geen algehele betaling van het aan Reflex Nederland B.V. toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden, of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel ook uit zijn macht brengen, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent waarbij het verkopen van het geleverde doel is. Onverminderd haar overige rechten, is Reflex Nederland B.V. onherroepelijk door de afnemer gemachtigd om, indien deze zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de geleverde goederen te demonteren en tot zich te nemen.

Artikel 8  –  Garantie en aansprakelijkheid

  1. Voor geleverde goederen geldt uitsluitend de garantie welke Reflex Nederland B.V. bij haar leveranciers kan realiseren.
  2. Het beweerdelijk niet nakomen door Reflex Nederland B.V. van haar garantieverplichting ontslaat de afnemer niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met Reflex Nederland B.V. gesloten overeenkomst. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Reflex Nederland B.V. gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Reflex Nederland B.V. niet tot enige garantie gehouden. Voldoening aan de gestelde garantieplicht door Reflex Nederland B.V. geldt als enige en algehele schadevergoeding.
  3. De aansprakelijkheid van Reflex Nederland B.V. uit hoofde van enige overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de hierboven omschreven garantieverplichting. Elke vordering tot schadevergoeding, behoudens die terzake van het nakomen van de garantieverplichting, is uitgesloten.
  4. Elke vordering, uit welken hoofde ook terzake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
  5. Afnemer vrijwaart Reflex Nederland B.V. voor aanspraken van derden wegens schade opgetreden in verband met door Reflex Nederland B.V. aan afnemer geleverde goederen en/of diensten.
  6. Reflex Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden.

Artikel 9  –  Reclame/Teruggaverecht

  1. Reclames over direct waarneembare gebreken dienen door afnemer binnen één week na aflevering der goederen bij Reflex Nederland B.V. te worden aangemeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard. Retourzendingen dienen te geschieden in de oorspronkelijke verpakking. Indien de reclame gegrond is, stelt Reflex Nederland B.V. afnemer kosteloos vervangende goederen ter beschikking.
  2. Reclames geven de afnemer geen recht om zijn betaling op te schorten of enige andere verplichting jegens Reflex Nederland B.V. niet na te komen.

Artikel 10  –  Overmacht, Opschorting, Ontbinding

  1. Overmacht – waaronder wordt verstaan elke van de wil van Reflex Nederland B.V. onafhankelijke omstandigheid met inbegrip van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, stagnatie in toevoer van energie, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Reflex Nederland B.V. of haar leveranciers, waardoor nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk wordt verhinderd – geeft Reflex Nederland B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor ten hoogste zes maanden danwel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat Reflex Nederland B.V. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
  2. Indien afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem voortvloeit uit enige met Reflex Nederland B.V. gesloten overeenkomst, alsmede in het geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van afnemer, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Reflex Nederland B.V. het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te zijner keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden, doch onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Reflex Nederland B.V. ten laste van afnemer heeft of krijgt, dadelijk en ineens opeisbaar.

Artikel 11  –  Geschillen

Alle geschillen tussen Reflex Nederland B.V. en haar afnemers zullen, tenzij Reflex Nederland B.V. anders verkiest, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Dordrecht.

Artikel 12  –  Toepasselijk Recht

Op de overeenkomsten waarvan de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Reflex Nederland B.V. deel uitmaken, is Nederlands Recht van toepassing.